T1-20230″XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

No data was found