T1-20230’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

No data was found